Menu Sluiten

Blog

De boom van de buren

Door Dennis Snelders

Het kan knap vervelend zijn: de boom is niet van u, maar het groenafval komt wel in uw tuin terecht. Het afval is te herleiden tot de boom van de buren, waarvan de takken over de erfgrens hangen. En de boom zelf, staat die eigenlijk ook niet te dicht bij de erfgrens?

Deze situatie spreekt vast tot de verbeelding. De Rijdende Rechter is immers bekend geworden door dit soort geschillen. Betekent dit dat u met uw geschil ook naar de rechter moet? Nee hoor – Rechtswinkel Best kan u helpen!

Geschillen over beplanting horen bij een bepaald deel van het recht: ‘het burenrecht’. De regels van het burenrecht vinden we terug in het Burgerlijk Wetboek (een link, voor de nieuwsgierige lezer). We pakken het wetboek erbij en gaan in op twee veelvoorkomende geschillen: 1. het snoeien van overhangende takken en 2. beplanting bij erfgrens. Ook vertellen wij u wat u kunt doen om tot een oplossing te komen.

Geschil 1. Overhangende takken en het snoeiwerk

Het is begrijpelijk dat u last ondervindt van overhangende takken van de buren. Er zal dan gesnoeid moeten worden. In principe zullen de buren dit snoeiwerk moeten verrichten. Maar wat als zij dit nalaten, of niet tijdig doen? Kunt u dan zelf ingrijpen?

De eerste stap die het Burgerlijk Wetboek voorschrijft, is deze: u zult de buren moeten aanmanen om hun overhangende takken te verwijderen. Het aanmanen gebeurt door een schriftelijke en aangetekende brief te versturen met een ‘redelijke’ termijn. Bij bomen is een termijn van 6 weken gebruikelijk. Naast een redelijke termijn moet ook rekening gehouden te worden met het snoeiseizoen. Rechtswinkel Best kan u helpen bij het opstellen van een aanmaning.

Geven de buren geen gehoor aan uw aanmaning? Dan volgt stap twee: u krijgt het recht om overhangende takken van de buren eigenhandig te verwijderen. Het verwijderen kunt u zelf doen of door een ander laten doen, zoals een hovenier. U heeft dit recht overigens óók als de buren u hun toestemming geven.

De kosten voor het snoeiwerk komen in principe voor de eigenaar van de boom – uw buren dus. Let wel: hoewel u op papier de snoeikosten op uw buren kunt verhalen, is dit in de praktijk niet zomaar één-twee-drie gebeurd. Om meer zekerheid te krijgen over de kosten, kunt u een regeling met uw buren treffen (waarover later meer).

Ten slotte wordt het recht om overhangende takken te verwijderen door de wet begrensd. Het (laten) snoeien van de overhangende takken mag niet leiden tot onherstelbare schade, omdat dit eventueel tot aansprakelijkheid kan leiden. Wij raden u daarom aan om eerst advies in te winnen over de periode en de wijze van snoeien.

Geschil 2. Beplanting bij de erfgrens

Een ander veelvoorkomend geschil is de boom die te dicht bij de erfgrens staat. Het Burgerlijk Wetboek spreekt in dit verband over de ‘verboden zone’. De hoofdregel is dat er geen bomen mogen staan binnen een afstand van twee meter van de erfgrens. Voor struiken is dat een halve meter.

Op die hoofdregel zijn echter een paar uitzonderingen. Zo kan het zijn dat u met uw buren in het verleden iets anders heeft afgesproken; dat een plaatselijke verordening een andere afstand heeft bepaald; dat het recht op verwijdering inmiddels is verjaard etc. De Rechtswinkel kan voor u uitzoeken of zo’n uitzondering zich in uw situatie voordoet.

Het geschil oplossen

Wij stellen voorop: het oplossen van het geschil is iets anders dan het hardmaken van uw recht. Zeker, als de buren geen gehoor geven aan uw aanmaning, heeft u het recht om overhangende takken eigenhandig te (laten) verwijderen. En zeker, als een boom te dicht bij de erfgrens staat, kan u eisen dat die wordt verwijderd. Toch leert de ervaring ons dat het niet altijd wenselijk is om uw recht zonder meer af te dwingen. Het kan de relatie met uw buren immers op scherp zetten.  

Daarom is de meest voor de hand liggende oplossing om met uw buren in gesprek te gaan en een regeling te treffen. Als u er samen met uw buren uitkomt, leidt dat tot een fijne uitkomst voor beide partijen. U kunt hierbij de hulp inschakelen van een onafhankelijke derde, zoals een buurtbemiddelaar of een mediator. Als onafhankelijke partij kunnen zij de onderlinge communicatie verbeteren en het geschil met wederzijds respect oplossen.

Als u en de buren het helaas niet eens kunnen worden, kunt u altijd nog naar de rechter. Bij geschillen over beplanting is de burgerlijke rechter bevoegd. Rechtswinkel Best kan u inlichten over de kosten en doorverwijzen naar een advocaat.

Ter afsluiting geven wij u mee dat u voor dit soort geschillen niet terecht kunt bij de gemeente. Het burenrecht is burgerlijk recht en gaat dus slechts over geschillen tussen burgers. Dit wordt anders als de gemeente de eigenaar is van de beplanting. Dan gelden er andere regels dan in dit artikel. Maar: ook dan kunnen wij u helpen.

Wij kunnen u helpen

Heeft u een geschil met uw buren over beplanting? Of gaat het juist over beplanting van de gemeente? Rechtswinkel Best helpt u graag met gratis juridisch advies. U kunt zonder afspraak binnenlopen tijdens ons wekelijkse spreekuur op zaterdag van 10.30 tot 12.00. Voor meer informatie, kijk op rechtswinkelbest.nl.